Landbouw

Ons landbouwlandschap, een verhaal van verwevenheid op het platteland

Het grootste deel van de open ruimte in Vlaanderen is een landbouwlandschap. Niet verwonderlijk dan ook dat landbouwers belangrijke partners zijn van de regionale landschappen. 

Als regionaal landschap schrijven wij via projecten mee aan een wervend verhaal van verwevenheid. Hierin zoeken wij naar win-wins voor landbouw en landschap, en zijn wij bruggenbouwers die landbouwers, beleid en inwoners met elkaar verbinden. 

Het doel? Samen werken aan een hogere omgevingskwaliteit. Dat wil zeggen: mét landbouwers, op maat van de streek én op maat van landbouwbedrijven, bouwen aan een landschap waarin landbouw en natuur met elkaar verweven zijn. 

Ontdek hier hoe boeren en boerinnen ons landschap dagelijks sterker, meer biodivers, mooier en toegankelijker te maken. 

Beginnen bij de bodem

De bodem. Hier begint alles. Als de bodem water goed opneemt en veel voedingsstoffen bevat, krioelt hij van het leven. Dan is het koolstofgehalte in de bodem optimaal, en daarmee ook de vruchtbaarheid. 

Samen met landbouwers nemen we maatregelen zoals niet-kerende bodembewerking, toevoer van compost en het inzaaien van bodemzuiverende gewassen zoals luzerne. Het doel? CO2 opslaan in de bodem. Een eerste win-win: minder broeikasgassen in de atmosfeer en een vruchtbare bodem.

Ontdek een voorbeeldproject uit Zuid-Hageland

Landbouwer landschapsbouwer

De teelten die een landbouwer jaarlijks zaait en oogst, bepalen hoe het landschap eruit ziet: wuivende goudgele gerst, robuust groen van bieten, witte bloemetjes van aardappelplanten. Maar de randen van de velden en de veldwegen spelen een minstens zo belangrijke rol. 

Landbouwers zijn actieve partners in ons Loket Onderhoud Buitengebied: vaak zijn zij immers de meest geschikte partner, en beschikken zij over het materiaal, om het landschap mee te beheren. In de open ruimte zijn het vaak de landbouwers zelf die heggen en houtkanten onderhouden, aan hakhoutbeheer doen en bomen knotten

© RLBK

 

Meer en meer boeren en boerinnen raken overtuigd van de voordelen van een haag, heg of houtkant. Met de aanplant van extra ‘kleine landschapselementen’ (KLE’s) kunnen landbouwers de groenblauwe dooradering van het landschap versterken. Houtkanten en bomen bieden schaduw en extra voer voor het vee. Ze leveren houtsnippers die het koolstofgehalte in de bodem opkrikken, zorgen voor een betere waterdoorlaatbaarheid van de bodem (bestendig tegen lange periodes van droogte!) en zijn de woonplaats voor insecten die op een natuurlijke manier ziekten en plagen bestrijden.

Ontdek een voorbeeldproject uit Oost-Vlaanderen

Een Regionaal Landschap kan samenwerken met een sectorvereniging om landbouwbedrijven te ondersteunen en begeleiden in de ontwikkeling van een energieslim en waterslim bedrijfsbeheer. Op die manier zetten we samen in op de klimaatbestendige toekomst van de landbouw.

Maak kennis met de klimaatslimme boeren!

Agrobiodiversiteit: boerenlandvogels, insecten en andere dieren

Regionale landschappen geven landbouwers graag advies om aan landbouw te doen op een manier die de biodiversiteit versterkt. Denk maar aan ‘agro-ecologische’ landbouwpraktijken of ‘regeneratieve landbouw’, waarbij zoveel mogelijk natuurlijke hulpbronnen worden ingeschakeld in een cyclisch en duurzaam landbouwmodel. Wilde bijen en andere insecten zorgen voor bestuiving, planten en plantenresten (bv. houtsnippers en compost) zorgen voor een optimale bodemkwaliteit, dieren worden ingeschakeld voor bemesting en beheer,…enzovoort. 

Boeren ontzorgen

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt niet-productieve investeringen, dit zijn investeringen die bijdragen aan:

  • bevordering van biodiversiteit
  • habitatbescherming
  • erosievermindering
  • verbetering van bodemkwaliteit
  • verbetering van waterbeheer en -kwaliteit
  • landschappelijke ontwikkeling
  • landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen

Meer informatie vind je op deze website. 

De regionale landschappen ondersteunen boeren bij deze subsidieaanvraag. Ontdek hieronder een aantal voorbeeldprojecten. 

Lokaal voedsel voor mens en dier

Om het draagvlak bij de inwoners voor de landbouwactiviteiten die hen omringen te verhogen, zijn korteketenproducten ideaal. Mensen krijgen meer respect voor de boerenstiel en voelen zich  meer verbonden met het landbouwlandschap in hun omgeving. Goed voor de landbouwers, goed voor het klimaat (een kleinere ecologische voetafdruk!). 

Regionale landschappen initiëren en ondersteunen projecten rond ‘korteketenlandbouw’, vaak gekoppeld aan een biodiversiteitverhaal. De luzerne op het veld biedt een schuil- en nestplaats voor grondbroedende akkervogels en dekking voor de hamster. Tegelijkertijd is ze een ideale eiwitbron voor het vee: onze landbouwers zorgen voor een grotere ‘eiwitautonomie’ (minder import van soja uit het globale zuiden) en de akkervogels zingen weer boven de akkers. 

"Wat ben ik?" Maak kennis met de planten en vogels in en rond de akkers.

Ontdek hieronder een aantal voorbeeldprojecten.