Vallei van het Groot Schijn

Blue DealDelen

Integraal project Groot Schijn

De Vlaamse Milieumaatschappij, het bekkensecretariaat en gebiedsprogramma Groen Kruis nemen samen met Regionaal Landschap de Voorkempen het voortouw om de vallei van het Groot Schijn te herstellen als natuurlijke klimaatbuffer, migratiecorridor voor diersoorten en recreatieve vallei. Op het programma staan: 

 • maatregelen naar een weerbaar watersysteem bij droogte en overstromingen
 • habitat- en landschapsherstel
 • soortenbescherming
 • verbetering waterkwaliteit
 • ontharding
 • beleving
 • samenwerking

Het project- en actieplan Groot Schijn vind je terug op de website van Integraal waterbeleid.

© RLDV - Blauwgrasland Vrieselhof

Archeologisch syntheseonderzoek Schijn en Wezen

Schijn en Wezen, archeologie en landschap van de Schijnvallei vanaf het neolithicum tot de vroegmoderne periode

Wie een bouwproject, verkaveling of ander infrastructuurwerk wil opstarten, moet soms eerst een archeologisch onderzoek laten uitvoeren. De resultaten van deze opgravingen blijven beperkt tot het niveau van de vindplaats, maar missen zo het bredere plaatje en de diepgang om tot nieuwe kennis over het verleden te komen. Extra onderzoek vraagt extra middelen, waar bouwheer, projectontwikkelaar of landbouwer niet op zitten te wachten. Daarom reikt Vlaanderen sinds 2018 jaarlijks projectsubsidies uit voor archeologisch syntheseonderzoek.

Regionaal Landschap de Voorkempen en Erfgoed Voorkempen zijn partner in het archeologisch syntheseonderzoek rond de Schijnvallei. Dit onderzoek bekijkt de landschaps- en nederzettingsdynamiek van de Schijnvallei en wil archeologische vondsten samenbrengen in één verhaal. Er wordt onder andere gekeken naar:

 • water- en riviererfgoed
 • het rivier- en beeksysteem in relatie tot landgebruik
 • overgangen
 • voordes
 • grenzen en wegen rond het Schijn
 • de continuïteit van nederzettingen
© RLDV
Kijk naar het verleden voor de toekomst

Ken jij herinneringen, volkscultuur, Lieux de Mémoire, relicten of monumenten, plaatsnamen, tips voor wandelroutes, … rond het Schijn? Heb je beeldmateriaal? Laat het ons weten via info@rldv.be!

Het Schijn, een zijrivier in het stroomgebied van de Schelde, heeft haar natuurlijke monding net boven de oudste stadskern van Antwerpen. Doorheen de middeleeuwen is de zuidelijke helft van het mondingsgebied ingepolderd en geürbaniseerd (onder meer het Schipperskwartier en de Waterstad).

Omdat er rijke archeologische datasets beschikbaar zijn door de preventieve archeologie van de laatste decennia, maar ook van de oude dataset die in een vergeethoek is geraakt (oude baggervondsten, oude vondsten van kano's enz.) kunnen wetenschappers de formatieprocessen van landschappen en nederzettingen in de Schijnvallei op een geïntegreerde en holistische manier onderzoeken.

De regio heeft een eigen identiteit, en de onderzoekers vinden het belangrijk om de riviervallei uit de schaduw te halen en als erfgoed te delen met de gemeenschap van de inwoners. Daarom koppelen ze aan het syntheseonderzoek een inclusief en participatief publieksluik. Om erfgoedverhaallijnen te distilleren nemen ze de verhalen van de bewoners over het Schijn mee op in het onderzoek. Dit project sluit aan bij het Integrale project Groot Schijn (Integraal waterbeleid).